در این بخش نشریات داخلی، عمدتا با موضوعات هنری، فرهنگی و اجتماعی و همچنین نشریات معتبر بین المللی عرضه می شود.