در این بخش انواع گیاهان آپارتمانی در اندازه‌ها و گونه‌های مختلف گردآوری شده‌است.